Hav

Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer kontinenterna eller någon del av detta område. Haven täcker 70,8 procent av jordens yta och består av omkring 1,35 miljarder kubikkilometer vatten. Medeldjupet i haven är omkring 3 800 meter, vilket betyder att omkring 60 procent av haven utgörs av djuphav. Det största djupet är Challengerdjupet i Marianergraven som når knappt 11 000 meter under havsytan. Salthalten i haven är i genomsnitt 35 gram per liter.

Ordet "hav" används ofta synonymt med "världshav" och "ocean". Av tradition räknar man med antingen tre oceaner — Stilla havet, Indiska oceanen och Atlanten — eller fem om man inkluderar polarhaven — Norra ishavet respektive Antarktiska oceanen. Historiskt har man ofta talat om "de sju haven", ett begrepp som har sitt urspung i hinduisk-buddhistisk tro.
Dessa oceaner uppdelas dock ofta i mindre bihav, som i sin tur kan uppdelas i medelhav eller randhav. Några exempel på bihav är Östersjön, som är ett medelhav, och Arabiska havet, som är ett randhav. Andra hav kallas bara bukter, till exempel Bengaliska bukten.

Havens utseende speglas av kontinenternas rörelser (plattektoniken) och förändras i takt med att spridningszoner på havsbottnen ökar havens yta, eller kollisionszoner pressar haven samman och minskar dess yta. Hav som en gång funnits på jorden, men som idag inte finns i samma form kallas för paleohav, t. ex. Iapetushavet och Panthalassa.

Livet på jorden började i haven som idag rymmer en stor artrikedom – från cyanobakterier, den kanske äldsta livsformen på jorden, till blåvalen, den största nu levande djurarten. Det är tillgången på vatten som varit förutsättningen för liv på jorden och än idag lever omkring 40 procent av jordens befolkning i närheten av havet.

 

 

e
 
The Wild Classroom Home Biology ConceptsBiodiveristyEducators Portal Videos Store